Obiecujące dane w stosowaniu nintedanibu w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej


2017-07-24
Podczas Konferencji ASCO 2017 zaprezentowano obiecujące dane odnośnie czasu przeżycia, uzyskane w badaniu II fazy dotyczącego stosowania nintedanibu w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej

Podczas Konferencji ASCO 2017 zaprezentowano obiecujące dane odnośnie czasu przeżycia, uzyskane w badaniu II fazy dotyczącego stosowania nintedanibu w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej

 

·         U chorych na nieoperacyjnego, złośliwego międzybłoniaka opłucnej (ang. malignant pleural mesothelioma, MPM) przyjmujących doustnie nintedanib w skojarzeniu ze standardową chemioterapią (pemetreksed/ cisplatyna) wykazano 46% obniżenie ryzyka progresji choroby w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo w skojarzeniu ze standardową chemioterapią1

·         Czas przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) również uległ wydłużeniu po dodaniu nintedanibu do standardowej chemioterapii1

 

Ingelheim, Niemcy, czerwiec 2017 r. firma Boehringer Ingelheim ogłosiła, że wyniki uzyskane w LUME-Meso, randomizowanym badaniu II fazy, prowadzonym  metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, zostały zaprezentowane w czasie ustnej sesji abstraktów podczas dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) 2017. Wykazano, że u chorych na nieoperacyjnego złośliwego międzybłoniaka opłucnej (MPM) dodanie nintedanibu*, doustnego potrójnego inhibitora angiokinazy, dodanego do standardowej chemioterapii pierwszej linii z zastosowaniem pemetreksedu/cisplatyny, wiązało się z korzyściami w zakresie wydłużonego czasu przeżycia bez progresji choroby (ang. progression-free survival, PFS — pierwszorzędowy punkt końcowy) i czasu przeżycia całkowitego (OS — drugorzędowy punkt końcowy) w porównaniu z samą chemioterapią1. W badaniu tym leczenie nintedanibem lub placebo kontynuowano po zakończeniu chemioterapii do czasu odnotowania progresji lub toksyczności 1.

 

MPM jest rzadkim nowotworem złośliwym rozwijającym się w klatce piersiowej, stanowiącym poniżej 1% wszystkich przypadków raka. Często jego wystąpienie związane jest z długotrwałym narażeniem na azbest2. Rokowanie u chorych na MPM jest niekorzystne, a przeżywalność po pięciu latach od rozpoznania wynosi poniżej 10%3. MPM jest najogólniej klasyfikowany na podstawie rodzaju komórek, czyli histologii, do jednego z trzech podtypów (nabłonkowaty, mieszany i mięsakowaty), przy czym postać nabłonkowata rozpoznawana jest najczęściej w 50–70% wszystkich przypadków4.

 

W zaktualizowanych wynikach dotyczących PFS uzyskanych w badaniu II fazy LUME-Meso wykazano, że dodanie nintedanibu przyjmowanego doustnie dwa razy na dobę do standardowej chemioterapii wiązało się ze zmniejszeniem o niemal połowę ryzyka progresji choroby1. Odnotowano 46% zmniejszenie ryzyka progresji, przy istotnym wydłużeniu mediany PFS o 3,7 miesiąca (9,4 dla nintedanibu w por. z 5,7 dla placebo) w całkowitej populacji badania (pacjenci z typem nabłonkowym lub mieszanym) w porównaniu z placebo w skojarzeniu ze standardową chemioterapią. U chorych na nabłonkowatą postać choroby wykazano, że nintedanib dodany do chemioterapii pozwalał na uzyskanie istotnie większej korzyści w zakresie mediany PFS wynoszącej 4 miesiące (9,7 dla nintedanibu w por. z 5,7 dla placebo)1.

 

Wyniki pierwotnej analizy OS są optymistyczne, wskazując na wydłużenie mediany OS o 4,1 miesiąca u pacjentów otrzymujących nintedanib dodany do chemioterapii (18,3 dla nintedanibu w por. z 14,2 dla placebo) i pozytywną tendencję w całkowitej populacji badania, jednak bez osiągnięcia istotności statystycznej1. Podobnie jak w przypadku PFS efekt ten był najwyraźniejszy u pacjentów z nabłonkowatą postacią choroby, u których mediana czasu przeżycia całkowitego wynosiła 20,6 miesiąca w porównaniu z medianą 15,2 miesiąca odnotowaną u chorych otrzymujących wyłącznie chemioterapię1.

 

Profil bezpieczeństwa eksperymentalnego skojarzenia z nintedanibem był zgodny z oczekiwaniami1. Neutropenia (nieprawidłowo obniżony poziom neutrofili, rodzaju białych krwinek) była najczęstszym zdarzeniem niepożądanym stopnia ≥ 3 (43,2% w grupie nintedanibu w por. z 12,2% w grupie placebo); częstość występowania gorączki neutropenicznej była niska (2,3% w por. z 0%). Zdarzenia niepożądane prowadzące do przerwania leczenia były rzadkie, a mniej przypadków przerwania leczenia odnotowano w grupie nintedanibu w porównaniu z chorymi otrzymującymi placebo w skojarzeniu z chemioterapią (3 pacjentów w por. z 7 pacjentami; 6,8% w por. z 17,1%)1. Typowe zdarzenia niepożądane obserwowane u pacjentów otrzymujących leki hamujące angiogenezę (np. nadciśnienie tętnicze, krwawienie, incydenty zakrzepowo-zatorowe) zgłaszano rzadko1.

 

Dr Mehdi Shahidi, Wiceprezes i Globalny Dyrektor ds. Medycznych w Dziale Onkologii firmy Boehringer Ingelheim, stwierdził: „Cieszymy się, widząc, że dodanie nintedanibu do standardowej chemioterapii pierwszej linii może przełożyć się na istotne korzyści w zakresie wyników leczenia uzyskiwanych u pacjentów. MPM jest chorobą trudną w leczeniu, a dane te stanowią kolejny napawający optymizmem krok na drodze do realizacji celu firmy Boehringer Ingelheim, jakim jest zapewnienie nowych opcji terapeutycznych chorym na nowotwory złośliwe”.

 

Nintedanib jest obecnie poddawany ocenie w ramach badania III fazy LUME-Meso [NCT01907100]. Rekrutacja uczestników prowadzona jest w ośrodkach badawczych na całym świecie. Działanie nintedanibu ukierunkowane jest na receptory VEGF, FGF, PDGF oraz szlaki sygnałowe Src i Abl, które są związane z rozwojem złośliwego międzybłoniaka opłucnej.

 

* W UE i ponad 20 krajach na całym świecie nintedanib został dopuszczony do stosowania w skojarzeniu z docetakselem w leczeniu dorosłych pacjentów, u których rozpoznano miejscowo zaawansowanego, przerzutowego lub miejscowo nawrotowego niedrobnokomórkowego raka płuca o histologii raka gruczołowego po chemioterapii pierwszej linii. Nintedanib nie posiada rejestracji  w innych wskazaniach onkologicznych.

 

~###~

 

Informacje od Wydawcy

 

O badaniu LUME-Meso Phase II Trial Results

https://www.boehringer-ingelheim.com/sites/default/files/Prescription%20Medicine/Oncology_prescription_medicine/LUMEMesoTrialDesignInfographic_1.pdf

 

O złośliwym międzybłoniaku opłucnej

https://www.boehringer-ingelheim.com/sites/default/files/Documents/Mesothelioma_Backgrounder_2017-03.pdf

 

Nintedanib w onkologii

https://www.boehringer-ingelheim.com/sites/default/files/Documents/Nintedanib_in_Oncology_Backgrounder.pdf  

 

Boehringer Ingelheim w Onkologii

https://www.boehringer-ingelheim.com/sites/default/files/Documents/Boehringer_Ingelheim_in_Oncology_Backgrounder.pdf

Boehringer Ingelheim
Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 50,000 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

 

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

 

W 2015 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 14,8 mld euro. 20,3% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy  rozwój.

 

Więcej informacji na stronie  www.boehringer-ingelheim.com

 

 

Piśmiennictwo:

1. Nowak A. et al. Mature overall survival (OS) results from the LUME-Meso study of nintedanib (N) + pemetrexed/cisplatin (PEM/CIS) vs placebo (P) + PEM/CIS in chemo-naïve patients (pts) with malignant pleural mesothelioma (MPM). (Abstract #8506) at American Society of Clinical Oncology, Chicago, June 5, 2017.

2. Moore A. et al. Malignant mesothelioma. Orphanet J Rare Dis. 2008; 3(34).

3. The American Cancer Society. Mesothelioma. Available at: https://www.cancer.org/cancer/malignant-mesothelioma/detection-diagnosis-staging/survival-statistics.html  [Last accessed June 2017]

4. Mesothelioma Group. Available at:  https://www.mesotheliomagroup.com/mesothelioma/cell-types/epithelioid/ [Last assessed June 2017]

 

 

 

Nadesłał:

primum_pr

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl